Buskerud Katteklubbs (BURAKs) lover
Etter klubbens generalforsamling 8. desember 2023


§ 1 BUSKERUD KATTEKLUBB (BURAK)
Er stiftet 07. mai 1975 under navnet BUSKERUD RASEKATTKLUBB (endret 16.januar 1990 til BUSKERUD KATTEKLUBB), og er gjennom Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) tilsluttet og godkjent i Fédération Internationale Féline (FIFe). Klubben har sitt sete i Buskerud.


§2 KLUBBENS FORMÅL
Er å fremme kunnskap om katt, med spesiell vekt på dyrets helse og livsvilkår, og gjennom utstillinger og kontrollert avl å øke interessen for positivt kattehold.


§3 MEDLEMSKAP
3.1 Medlemskap oppnås av alle som er interessert i klubbens virke og som støtter klubbens formål.


3.2 Søknad om medlemskap blir fortløpende behandlet av styret. Når søknad er godkjent, registreres man som medlem straks medlemskontingent er inne på klubbens oppgitte konto. Styret har rett til å innhente tilleggsopplysninger om hver enkelt søker. (Jfr. også § 11 i NRRs Gjeldende lover (GL).)


3.3 Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens og FIFes/NRRs lover og regler.


3.4 Medlemmer som med sin oppførsel, handling eller uttalelser skader eller hindrer klubbens arbeid eller dens anseelse, eller bryter vesentlig med NRRs/FIFes lover/regler kan suspenderes som medlem med 2/3 flertall i styre i kortere eller lengre tid. Suspenderte medlemmer kan anke suspensjonen inn for BURAKs generalforsamling (GF). GF kan oppheve eller opprettholde en suspensjon med alminnelig flertall. Er det innledet en mulig suspensjons-/eksklusjonssak mot et styremedlem, må styremedlemmet straks og uten opphold, nedlegge sitt verv og fratas enhver fullmakt til å representere BURAK straks styremedlemmet har fått kunnskap om dette.


3.5 Suspendert medlemmer kan foreslås ekskludert fra klubben. Forslag om eksklusjon kan fremsettes for GF av styret med 2/3 flertall, og må oppnå 2/3 flertall av avgitte stemmer på GF for å tre i kraft. Det er aktiv stemmeplikt over voteringsordlyden, dvs. at man må stemme for eller mot en eksklusjon. Eksklusjonsperioden skal vedtas separat etter at eksklusjon er vedtatt. Den kan ikke være mindre enn tre år. Utmålingen vedtas med simpelt flertall. Er det tale om å tilbakebetale pengebeløp og/eller levere tilbake rekvisitter som tilhører BURAK, vil eksklusjonsperioden forlenges med den tid som løper etter at beløpet skulle ha vært tilbakebetalt. Tilsvarende gjelder ved tilbakelevering av rekvisitter. Et ekskludert medlem kan ikke søke om fornyet medlemskap før hele eksklusjonstiden er omme. Det kan stilles bestemte betingelser for fornyelse av medlemskapet etter utløpt eksklusjonsperiode. Søknad kan bare innvilges av et enstemmig styre når grunnen/grunnene for eksklusjonen ikke lenger er til stede fordi det ekskluderte medlemmet på alle måter har gjort helt opp for seg. Medlemmet kan tidligst inneha tillitsverv i klubb og/eller forbund tidligst tre år etter nytt opptak. Styret fatter vedtak om karenstiden ved nytt opptak.


3.6 Utmeldelse skjer skriftlig til styret.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen den frist klubben oppgir, og etter én purring, strykes også fra medlemsregisteret, og får ikke lenger adgang til NRRs datasystem/-program og heller ikke tilsendt NRRs blad, p.t. Aristokatt før kontingenten er betalt. Et medlem som melder seg ut, suspenderes eller ekskluderes, skal straks levere tilbake til klubben vandrepremier som ikke er vunnet til odel og eie, samt andre av klubbens eiendeler medlemmet måtte ha i sin besittelse.


3.7 MEDLEMMERS RETTIGHETER
Et hovedmedlem har alle rettigheter (se dog §§ 5.5 og 5.11 nedenfor). Familiemedlemmer har alle rettigheter (jf. dog §§ 5.5 og 5.11 nedenfor). Et familiemedlem må tilhøre et hovedmedlem (jf. NRRs GL § 12). Om det hovedmedlemmet et familiemedlem tilhører skulle melde seg ut av klubben, er det familiemedlemmets plikt å betale mellomlegget for hovedmedlemskontingent for å fortsette som vanlig medlem. Om ikke dette blir gjort, blir slikt medlem å betrakte som et støttemedlem uten rettigheter utover retten til å motta generell klubbinformasjon.


§4 ÆRESMEDLEM
kan den bli som har gjort seg særlig fortjent ved arbeid for klubben og kattesaken. Et æresmedlem opptas etter enstemmig innstilling fra styret på GF med 2/3 flertall eller mer av avgitte GF-stemmer.
Er æresmedlemmet også et ordinært medlem av BURAK, faller æresmedlemskapet bort ved eksklusjon.


§ 5 GENERALFORSAMLINGEN (GF)


5.1 Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet.


5.2 GF avgjør de foreliggende saker med alminnelig flertall, bortsett fra i saker der annet er lovbestemt. Ved stemmelikhet avgjør klubblederens dobbeltstemme, unntatt i valg av personer til styreverv og andre tillitsverv. Stemmesedler som inneholder navn som ikke er foreslått, forkastes.


5.3 Generalforsamlingen avholdes hvert år i årets siste kvartal, fortrinnsvis etter annen halvdel av november grunnet regnskapsavslutningen. Innkallingen til GF gjøres kjent for medlemmene minst to (2) uker på forhånd.


5.4 Saker som ønskes behandlet på GF må være styret i hende senest tre (3) uker før GF avholdes. Medlemmene informeres om dette minst to uker før denne fristen. Forslag på kandidater til styreverv sendes Valgkomitéen innen én (1) uke før GF.


5.5 STEMMERETT OG REPRESENTASJONSRETT

Alle medlemmer med gyldig medlemskap, og som har vært medlem av klubben i minst 2 måneder og har fylt 16 år, har stemmerett på GF. Medlemskontingenten må være betalt før to måneder forut for GF. Det kan ikke stemmes etter fullmakt. For å kunne velges inn i styret må et medlem ha hatt stemmerett ved siste ordinære GF og ha fylt 20 år (jf. § 5.11 under).

Det kan stemmes etter fullmakt, og digital deltagelse gir stemmerett.


5.6 En generalforsamling som er lovlig innkalt, er alltid beslutningsdyktig.


5.7 Generalforsamlingens dagsorden skal inneholde:
1. Åpning med opprop av fremmøtte medlemmer
2. Valg av møteleder og to referenter
3. Årsberetning
4. Innkomne forslag inkludert forslag om godtgjørelser etter § 7
5. Regnskap og revisorrapport
6. Valg


5.8 Endringer av eller tilføyelser til disse lovene kan bare foretas med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer.


5.9 KONTINGENTEN
Kontingenten blir fastsatt på GF. Styret lager en innstilling som følger med innkallingen. Den betales for ett (1) kalender år av gangen og forfaller innen den frist styret har satt. Dette gjelder dem som allerede er medlemmer. Nye medlemmer: Ved innmelding etter 1. juli betales halv medlemskontingent. Kontingenten må være betalt for å gi rettigheter som medlem, så som utstillingsrett, rett til å søke stamnavn og stamtavler, samt stemmerett på GF. Er ikke kontingenten betalt innen oppgitt frist, strykes medlemskapet. Kontingent betalt senere enn to måneder før GF: Man har ikke stemmerett.
Familiemedlemmer betaler redusert kontingent, dog ikke mindre enn 1/5 av hovedmedlemskontingenten (jfr. NRRs GL § 12, og § 3.7 ovenfor).


5.10 Generalforsamlingen foretar normalt følgende valg under hensyntagen til §§5.12 og 7.5 nedenfor:
Disse to- (2-) årige styreverv velges i partallsår (0, 2, 4, 6 og 8):
- Leder
- Kasserer
- Ett (1) styremedlem
Følgende to- (2-) årige styreverv velges i oddetallsår(1, 3, 5, 7 og 9):
- Nestleder
- Sekretær

- Utstillingsekretær og
- Ett (1) styremedlem.
Følgende tillitsfunksjoner velges for ett (1) år:
- Inntil 2 varamedlemmer
- Valgkomité på minst to (2) medlemmer
- Inntil to internrevisorer
Styremedlemmer har ikke stemmerett ved valg av intern revisor, og kan heller ikke stille til dette verv, være gift/samboende eller i nær slekt/familie med kandidater til dette verv. Leder er klubbens førstedelegat på NRRs GF (jf. § 7.9 nedenfor). Delegater utover dette velges på GF.


5.11 For å kunne bli valgt inn som styremedlem, må en kandidat ha hatt stemmerett ved siste GF og ha fylt 20 år (jf. § 5.5 og § 5.12).


5.12 Generalforsamlingen kan fravike lovverkets stemmerettskrav i §§ 5.5 og 5.11 for å kunne fylle styret med viktige styreposisjoner, eller gi styret fullmakt til å gjøre dette. Styrets senere forslag på kandidater skal sendes ut til medlemmene for godkjenning innen en oppgitt frist, eller legges frem på et tillyst medlemsmøte for godkjenning der. Saken skal da stå oppført i innkallingen til  medlemsmøtet.


§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
En ekstraordinær GF avholdes når det vedtas av en generalforsamling, når styret finner det nødvendig, eller når 1/4 av stemmeberettigede medlemmer krever det. Kravet sendes skriftlig til styret med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling avholdes senest 7 - syv - uker etter innsendt begjæring, og innkalles på samme måte og med samme frist som en ordinær generalforsamling og er underlagt de samme vilkår som en ordinær GF om ikke annet er bestemt. Ekstraordinær generalforsamling behandler kun de saker som fremkommer av innkallingen.


§7 STYRET
Vervene er ubetalt, men reelle og dokumenterte utlegg et styremedlem har i utøvelsen av sitt verv skal dekkes av klubben.
Generalforsamlingen kan vedta mindre godtgjørelser - kalt telefongodtgjørelse - til leder, sekretær, utstillingssekretær og kasserer. Innehar en person flere funksjoner, gis det ikke automatisk f. eks. dobbel godtgjørelse. Godtgjørelsene må stå i forhold til klubbens midler. Det kan i tillegg gis godtgjørelse for f.eks. vedlikehold og utvikling av hjemmeside og FB-gruppeside til den som har dette ansvaret. Styret må vurdere dette før GF. Et forslag om godtgjørelser må stå på GFs Dagsorden under punkt 4.


7.1 Styret har til oppgave å styre BURAK på best mulig måte ved å følge lover, vedtekter og andre retningslinjer som er i samsvar med BURAKs og NRRs lovverk, samt vanlig foreningsskikk. Jf. også § 15.


7.2 Styret har fått en tillitsposisjon, som skal brukes til fordel for klubben og dens medlemmer. Klubben kan ikke innvilge lån til noe medlem, herunder også styremedlemmer.


7.3 Dersom denne tilliten brytes, og det reises mistillitsforslag mot ett av styrets medlemmer, skal styremedlemmet trekke seg umiddelbart til et medlemsmøte er holdt innen 4 uker. Ved et evt. medlemsmøte skal 2/3 av de fremmøtte kunne avskjedige styremedlemmet.


7.4 Styret er klubbens ansikt utad, og plikter å handle/uttale seg til beste for klubben.

 

7.5 Styret består av inntil 7 medlemmer og minst 3 medlemmer, og inntil 2 vara medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, utstillingssekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer skal dekke alle nødvendige klubboppgaver. Varamedlemmer velges for ett år. Styret kan imidlertid foreslå for medlemsmøtet eller generalforsamlingen å redusere antall styremedlemmer forutsatt at alle oppgavene blir ivaretatt. Men det skal være minst 3 medlemmer i styret. Styret har alltid fullmakt til å omfordele oppgaver mellom styremedlemmene (inkludert varamedlemmene dersom det passer) når det er hensiktsmessig. Bruk av ny teknologi kan bidra til forenklinger og omdisponeringer styret kan legge til grunn for sine vurderinger og vedtak om omdisponeringer o.l.


7.6 Styret har taushetsplikt. Nye styremedlemmer undertegner en taushetserklæring på første styremøte etter generalforsamlingen. Undertegningen kan gjøres kollektivt på samme dokument, eller individuelt. Ved endringer av innholdet i taushetserklæringen må alle styremedlemmene undertegne erklæringen på nytt. Dokumentert brudd på taushetsplikten medfører suspensjon fra klubbens styre i inntil to år. Styret fatter vedtak om dette. I alle saker som er under behandling gjelder taushetsplikten til disse er ferdigbehandlet og resultatet er bekjentgjort av styret. Det som er fremkommet under forhandlingene er taushetsbelagt for all fremtid. Bare resultatet gjøres kjent. Personsaker føres inn i en egen styreprotokoll. Alle styremedlemmer får utdelt en styreperm, som straks skal leveres tilbake sammen med andre eiendeler/dokumenter/saksmapper osv. når man fratrer sitt verv.


7.7 BESLUTNINGSDYKTIGHET
Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er til stede. Ikke noe styremedlem har mer enn én stemme. Herfra er unntatt leders dobbeltstemme ved stemmelikhet i styresaker på samme måte som under GF etter § 5.2.

 

7.8 Styret har fullmakt til å konstituere seg etter det som måtte gagne klubb og styre. Det kan oppnevne personer til funksjoner. Personer og oppgaver kan flyttes på/oppgaver kan tilpasses innenfor styrevervene, dersom styret finner det formålstjenlig eller nødvendig. Ekstra personell kan bistå/jobbe for styre/klubb. Personer utnevnt av styret vil ikke ha stemmerett, kun forslags- og  uttalelsesrett. Varamedlemmer har møterett men ikke møteplikt. Varamedlem har kun stemmerett hvis han/hun er stedfortreder for et fraværende styremedlem. Varamedlemmet ordinært styremedlem.


7.9 STYREVERV
LEDER:
Lederen skal påse at klubben drives etter lover og regler som klubben er underlagt gjennom sitt medlemskap i NRR, og i forhold til klubbens egne vedtekter, målsettinger samt eventuelle pålegg fra Generalforsamlingen. Lederen plikter å ha kjennskap til gjeldende lover og regler og utøvelsen av disse. Leder skal lede medlemsmøter og styremøter, og ellers representere klubben utad. Under leders fravær eller når det er ønskelig, overtar nestleder leders verv. Det er lederen som innkaller til møter. Leder er også ansvarlig for sakslister til hvert styremøte. Hvis leder er forhindret fra å utføre sine oppgaver, overtar nestleder disse oppgavene. Er både leder og nestleder forhindret, overtar sekretæren - eller den leder evt. styret utnevner. Lederen er det naturlige bindeledd mellom alle styremedlemmene. Lederen skal også gripe fatt i konflikter og problemer innad i styret/ klubben og få satt tingene på dagsorden så snart det lar seg gjøre. Leder er fast førstedelegat til NRRs generalforsamling. (Jf. § 5.10 ovenfor.)

NESTLEDER:
Nestleder overtar leders funksjoner i dennes fravær eller ved leders inhabilitet, og har også ansvar for å overta hvis evt. vervinnehavere faller fra. Nestleder har ansvar for å bistå med forefallende arbeid. Jf. ellers prinsippene i denne lovs paragraf, 2. ledd ovenfor og i § 8 nedenfor.
SEKRETÆR:
Sekretæren skal være klubbens bindeledd mellom forbund, klubbstyre og klubbens medlemmer (jf. dog endret praksis ved innføring av MyCats (MinKatt)). Klubbens post-/mailadresse skal være den samme som sekretærens. All post fra klubben skal sendes via klubbsekretæren som viderebefordrer posten til de rette instanser i NRR og hos øvrige samarbeidspartnere. Sekretæren sender ut innkalling til styremøtene og fører referatsprotokoll fra møtene om annet ikke er bestemt for det enkelte møte. Referatene ferdigstilles og sendes til styremedlemmene innen 10 - ti - dager etter avholdt møte. Medlemmene har til enhver tid rett til å gjøre seg kjent med referatenes innhold. Herfra unntas personsaker som føres i egen protokoll. I styresaker, som omhandler personer, skal navn av personvernhensyn utelukkes fra den ordinære møteprotokollen. Det skal der kun henvises til saksnummer i den spesielle protokollen for personsaker. Slike saker som kommer inn til sekretæren skal straks og uten ugrunnet opphold i sin helhet gjøres kjent for styret inkl. varamedlemmene og tas opp på neste styremøte. Hver av de stridende partene har rett til innsyn i klagemålet/påstandene som er fremsatt, og skal gis nødvendig anledning til å imøtegå disse. Styret har anledning til å innhente ytterligere opplysninger samt rett til å innkalle partene for samtaler før endelig og begrunnet vedtak fattes.
Sekretæren fungerer som arkivar. I arkivet oppbevares protokoller og alt som er av interesse for foreningen. Etter NRRs forskrifter skal alle korrespondanse fra medlemmer gå gjennom klubbfl]. Det betyr at sekretæren har ansvar for klubbens daglige korrespondanse. Dette gjelder også ved protester/klager på avgjørelser tatt på møter osv. Dette skal foregå skriftlig. Muntlige henvendelser blir det ikke tatt hensyn til. Dersom det foreligger spesielle omstendigheter, kan styret bestemme at en annen enn sekretæren utfører oppgavene nevnt i dette ledd. (Jf. også § 7.8.)
KASSERER:
Styret har ansvaret for å forvalte klubbens økonomiske midler på en forsvarlig og egnet måte. Det skal føres to regnskap i klubben. Ett for den vanlige drift og ett for utstillinger klubben holder. Regnskap føres av kasserer. Regnskapet føres fra 1. november til 31. oktober. Kasserer har ansvaret for utsendelse av fakturaer og innkreving av kontingent, betaling av avgifter, regninger o.L Kassererer er også ansvarlig for ajourhold av medlemsregister ift oversikt over hvem som har betalt kontingent. Kasserer har ansvaret for å informereklubbens egen utstillingsekretær, om det er noen av klubbens medlemmer som står i gjeld til klubben eller har ubetalte krav hos andre. Kasserer har ansvaret for at regnskapet blir gjennomgått på styremøter. Ved foreningsårets slutt skal regnskapet leveres revisor.
Alle utbetalinger fra klubben skal være godkjent av leder på forhånd.

Under utstilling:
Kasserer har ansvaret for å
- lage liste over innbetalte utstillingsavgifter

- informere sekretæren om det er noen fra andre klubber som ikke har betalt utstillingsavgift, da dette skal videreformidles til angjeldende klubb.
- kontrollere og ha oversikt over hver post hvor det kommer inn penger
- oppbevare og ha kontroll med pengene under hele utstillingen.
Etter endt utstilling skal kasserer og styrets leder og minst ett styremedlem til møtes for opptelling av pengene som er kommet inn på de ulike stasjoner
(utstillingsavgifter, billetter, sløyfer, loddsalg m.m.).
UTSTILLINGSSEKRETÆR
Utstillingssekretæren er klubbens ansvarlige person når det gjelder å viderebefordre påmeldinger til andre utstillinger fra medlemmer der dette ikke gjøres online gjennom NRRs datasystem samt å sørge for å være bindeledd mellom utstillingsarrangør, klubben og dens medlemmer. Medlemmene er pliktig å gå gjennom utstillingssekretæren ved påmelding til utstilling der slik påmelding ikke gjøres online. Utstillingssekretæren er også klubbens showsekretær og har alt ansvar for det som skjer på sekretariatet. Det vises til egen arbeidsinstruks.
STYREMEDLEMMER
Uspesifiserte styremedlemmer er ikke pålagt noe bestemt ansvar, men skal møte på styremøter og utføre de oppgaver de får og for øvrig ellers er pålagt dem.
VARAMEDLEMMER
blir innkalt til alle styremøter. Ved avstemninger har et varamedlem ikke stemmerett unntatt ved forfall fra et ordinært styremedlemmer. Hvis en i styret ikke kan møte, skal denne selv ta kontakt med varamedlem slik at denne kan stille om mulig. Et slikt møtende varamedlem er da et vanlig styremedlem.
Leder informeres om forfallet.


§8 STYREMØTE
bestemmes av leder, og ved hans/hennes fravær av nestleder/sekretær eller når flertallet av styret finner det nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av dets medlemmer er til stede. Styret plikter å føre styreprotokoll, regnskap, medlemskartotek og inventarliste. Styreprotokollen godkjennes av styret og undertegnes av sekretær. Protokollutskrift oversendes alle styremedlemmene inkl. varamedlemmene innen 10 dager etter avholdt styremøte (jf. § 7.9 ovenfor under Sekretær).


§9 KONTINGENT
reguleres av generalforsamlingen etter innstilling fra styret[2]. Det betales for ett kalenderår av gangen (se § 5.9). Medlemmet må ha betalt kontingenten for å få stemmerett under GF det året, og senest før to måneder forut for klubbens generalforsamling. Er ikke kontingenten betalt av innmeldt medlem ved forfall - og etter purring - anses medlemskapet som opphørt, og medlemmet strykes. I praksis vil det si at medlemmet ikke får tilsendt post fra klubben, heller ikke kan stille ut på utstillinger, rekvirerer stamtavler osv. gjennom NRRs dataprogram MinKatt. Nytt medlemskap er ikke gyldig før medlemskontingent er betalt inn og gammel gjeld er blitt gjort opp. Skyldig kontingent må være betalt for å gi alle rettigheter som medlem, og for å ha tilgang til NRRs dataprogram MinKatt der de fleste aktiviteter utføres.


§10 FORANDRING AV LOVENE
kan bare vedtas av Generalforsamlingen med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer, og etter at lovforslaget er gjort kjent i den oppførte dagsorden.


§11 MEDLEMSMØTER

Det skal avholdes minst 4 - fire - medlemsmøter i året inkludert GF. Møtene skal ta opp temaer som er fremmet av både medlemmene og styret. BURAK skal være en aktiv og sosial klubb, hvor medlemmene sammen med styret skal ta initiativet til aktiviteter i nærområdet, som skal gi grunnlag for flere medlemmer og et større og mer aktivt miljø rundt det å eie, stille ut, oppdrette og ta ansvar for katter. Penger som kommer inn etter loddsalg og matsalg m.m. skal telles opp av to styremedlemmer, normalt leder og kasserer, og minst ett klubbmedlem. Det samme gjelder for klubbens generalforsamling og andre arrangementer der det forekommer salg.


§12 INTERIMSTYRE
opprettes når det foreligger særlige omstendigheter, som f.eks. at hele eller nesten hele styret går av. Avtroppende styre kan be ett eller flere klubbmedlemmer om å opprette et organ som skal fungere som interimstyre. Gjør ikke avtroppende styre det, kan én eller flere i klubben ta et slikt initiativ i samråd med medlemmene, og fungerer som klubbens ledelse på vanlig måte frem til en avholdt generalforsamling.


§13 KLUBBENS OPPHØR
kan bare skje etter vedtak på 2 generalforsamlinger med minst 1 måneds mellomrom, og krever 2/3 flertall av effektive stemmer. Forslag til opphør skal være kunngjort på den oppførte dagsorden. Ved klubbens opphør bestemmer generalforsamlingen ved simpelt flertall hvordan klubbens midler skal anvendes.
BURAKs generalforsamling kan av tvingende grunner vedta klubben lagt på is, f.eks. grunnet manglende økonomiske midler, få medlemmer der disse heller ikke har interesse for å drive klubben ved å påta seg verv. Medlemmer som omfattes av eksklusjon eller suspensjon ved vedtak i henhold til de forannevnte ledd, kan ikke senere være med på å gjenopprette klubbvirksomheten før kravene i § 3.5 ovenfor er oppfylt.


§14 ARETS BURAK-KATT
Tittelen Årets BURAK-Katt tildeles 4 katter: 1 ukastrert, 1 kastrert, 1 ungdyr (4-10mnd), 1 huskatt, og disse beregnes ut fra NRRs Årets-katt-lister.
Styret har ansvar for følgende:
Bestille en verdig pris til vinnerne
Presentere resultatet på klubbens hjemmeside og overrekke prisen til vinnerne på første medlemsmøte etter at resultatet er klart.
Vinnerne må være medlemmer av BURAK når prisen deles ut.


§ 15 OVERORDNEDE ORGANER
For øvrig gjelder de til enhver gjeldende lover og regler i NRR og FIFe, samt aktuelle nasjonale og internasjonale lover og regler.


§ 16 NOEN DEFINISJONER
• Medlem: Person som har sitt forpliktende medlemskap i BURAK, og som har betalt forfalt kontingent. Dette gjelder alle ordinære hovedmedlemmer inkl. trygdede
m. fl. og familiemedlemmer.
• Aktiv stemmeplikt: Man må stemme for eller mot et fremsatt forslag, evt. også skrive opp ett eller flere aktuelle navn.
• Avgitte tellende stemmer: Stemmer der det er skrevet/tilkjennegitt ja (for), nei (mot) eller som er blanke (avholdende), eller der det f. eks. er skrevet opp navn.
• Effektive stemmer: Stemmer som ikke er blanke.
• Simpelt flertall: Minst én stemme mer enn halvparten.
• Dobbeltstemme i dette lovverk: Leders stemme teller som to dersom det blir uavgjort etter (opp)telling av stemmene etter §§ 5.2 og 7.7.

 

[1] Endret ved innføring av dataprogrammet MyCats (MinKatt). Medlemmene ordner selv definerte oppgaver/aktiviteter gjennom sitt medlemskap i klubben - og ikke alltid via klubbstyret.
[2] Er det ikke fremmet forslag om endret kontingent, videreføres senest vedtatte kontingent.